Regler

MUSIKSKOLENS REGLER OG REGLEMENT (sæson 2022-2023)

 1. INDMELDELSE
 • Musikskolen er primært for børn og unge fra 0-24 år, der bor eller er skolesøgende i Høje-Taastrup Kommune. (Man må ikke være fyldt 25 år inden 31/12-22).
 • Voksne(fra 25 år) kan dog optages indenfor enkelte instrumentområder efter indstilling fra Musikskolens bestyrelse. Musikskolegebyret er ca. 25 % højere end for elever fra 0-25 år
 • Indmeldelse sker ved onlinetilmelding via Høje Taastrup Kommunale Musikskoles tilmelding her. Frist for tilmelding, så man kan komme med i første omgang af skemalægningen, er er 1. juni 2022
 • Nuværende elever, og elever på venteliste, skal gentilmelde sig den nye sæson, når tilmeldingen åbner. For sent indkomne tilmeldinger kan medføre, at undervisningen ikke kan imødekommes. Ved optagelse på Musikskolen hæfter man økonomisk for 1. rate. (Hold øje med jeres E-boks for opkrævning)
 • Meddelelse om optagelse i Musikskolen med angivelse af undervisningstid og -sted udsendes fra omkring 1. juli og løbende .
 1. UDMELDELSE
 • Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse (eller pr. e-mail: Musikskolen@htk.dk) til Musikskolen. Mundtlig udmeldelse til læreren er ikke gyldig udmeldelse.
 • Udmeldelse kan ske til udløb af en rate.
 • Musikskolen skal have modtaget udmeldelsen inden betalingsfristen for ny rate, ellers hæfter man for den nye rate.
 1. SÆSONLÆNGDE
 • Sæsonen for instrumental- og vokal undervisning starter fra fredag d. 12.8. i uge 32/2022 og slutter fredag d. 16.6. i uge 24/2022
 • Sæson for MINIMUS-, MAXIMUS-, Grundskole- og Karrusel-undervisning starter fra mandag d. 12.9. i uge 37/2022 og slutter onsdag d.17.5. i uge 20/2023
 1. BETALING
 • Elevbetaling opkræves enkeltvis, rate for rate ved udsendelse opkrævning. Opkrævningerne udsendes til e-Boks af kommunens Opkrævningsafd. og kører via PBS.
 • Når systemet er opsat med de nye opkrævninger for sæson 22/23, kan man logge ind som værge og se sæsonens opkrævninger (IKKE indbetalinger) med relevante beløb på elevens intra.
 • Instrumental-undervisning vil være fordelt over 10 rater.
 • Minimus,Maximus, karrusel, grundskole og sammenspil uden instrumental-undervisning er fordelt over 8 rater.
 • Korsang opkræves i én rate.
 • Gebyr skal betales, hvis forfaldsdato ikke overholdes
 • Hvis der ikke betales efter rykkeren, sendes fordringen til SKAT
 • Restance kan medføre, at eleven udelukkes fra optagelse i ny sæson.
 1. SYGDOM/FORSØMMELSER
 • Afbud til undervisningen skal altid meddeles direkte til musiklæreren (i nødstilfælde til Musikskolens kontor). Enkelte timer, der forsømmes af eleven, erstattes ikke. Ved længere tids dokumenteret sygdom kan dog opnås nedsættelse af Musikskolegebyret. I tilfælde af musiklærerens sygdom/fravær vil undervisningen blive aflyst.
 • I visse tilfælde søges undervisningen erstattet på et senere tidspunkt – eventuelt i forbindelse med ekstraprøver og koncerter. Musikskolens bestyrelse afgør i slutningen af sæsonen, om aflysning af undervisning har været af et sådant omfang, at der skal tilbagebetales noget af den fulde betaling.
 1. BESKED OM AFLYSNING AF UNDERVISNING
 • Musikskolen eller læreren selv giver besked til de berørte elever. Afbud sendes som hovedregel pr. sms, hvorfor det er meget vigtigt, at Musikskolen har et korrekte mobilnumre, email-adresser m.m..
 • Det er derfor vigtigt, at elever og forældre holder Musikskolen orienteret om evt. ændringer i mobilnumre m.m.
 1. UDELUKKELSE
 • Hvis en elev p.g.a. ustabilt fremmøde, manglende flid eller dårlig opførsel ikke opnår et tilfredsstillende undervisningsforløb, forbeholder Musikskolen sig ret til – efter orientering af forældrene/eleven – at nægte eleven videre deltagelse i musik-undervisningen uden reduktion i elevbetalingen. Manglende betaling (=restance) kan ligeledes medføre udelukkelse for optagelse i ny sæson, jvf. pkt. 4 BETALING .
 1. SØSKENDERABAT
 • Deltager flere søskende under 18 år i undervisningen, ydes der søskenderabat: Der betales fuld pris for det dyreste barn, og der ydes rabat på 50% for øvrige søskende.
 • Søskenderabat beregnes pr. automatik til søskende med samme betaler og boende på samme adresse.
 1. FLER-FAGS RABAT
 • Ønsker en elev flere instrumentalfag, vil prisen for 2. og efterfølgende instrumentalfag være 70 % af den fulde pris.
 1. NODER
 • Noder m.m., der bruges i instrumentalundervisningen, betales af eleven. Nodekøb og andet tilføjes altid en (kommende) opkrævning.
 1. VENTELISTE
 • Hvis Musikskolen modtager et større antal tilmeldinger, end der er plads til, vil Musikskolebestyrelsen afgøre efter hvilke kriterier, optagelsen skal finde sted.
 1. UNDERVISNINGEN
 • Undervisningen gives på forskellige niveauer i en kombination af fællesfag/sammenspilstimer, fleksible instrument-færdighedstimer, projekter, koncerter m.m.
 • I visse uger vil det faste skema være opbrudt og tiden brugt i forbindelse med projekter og koncerter.
 1. MØDEPLIGT
 • For at sikre elevens musikalske udvikling, og da undervisningen og koncerter foregår i et forpligtende fællesskab, er der mødepligt til aktiviteterne på Musikskolen.
 1. ØVNING
 • For at få udbytte af undervisningen er det påkrævet med øvning hjemme. (læs mere om egen-øvning her)
 • Hvis dit barn har specielle behov er det vigtigt, at Musikskolen er informeret.
 1. INSTRUMENTER

Lån af Musikskolens instrumenter.

 • Musikskolen har et begrænset antal instrumenter til udlån til skolens elever. Det gælder hovedsagligt inden for accordeon, stryger- og blæsergruppen.
 • Der opkræves et gebyr, der skal være med til at dække vedligeholdelse af instrumenterne. Ved tilmelding har man samtidig godkendt lånevilkårene. (læs mere om instrument lån her)
 • Køb af instrumenter: Til elever på guitar, slagtøj, blokfløjte og klaver/keyboard kan skolen ikke tilbyde noget lån af instrument, og derfor må eleverne anskaffe sig et selv. Vi hjælper dog gerne med råd og vejledning ved køb eller leje. Det er en fordel, at eleverne kan komme til at eje deres instrument. Det anbefales at rådføre sig med en af musikskolens lærere, inden køb af instrument foretages.