I loven står: 

Af "Lov om ændring af folkeskolen og forskellige andre love" (LOV nr 1640 af 26/12/2013) fremgår det, at der i Folkeskolelovens paragraf 33 tilføjes som stk 9:

"Stk. 9. Efter anmodning fra forældrene, jf. § 54, kan skolens
leder tillade, at en elev i begrænset omfang opfylder sin
undervisningspligt ved at deltage i undervisning i en kommunal
eller statsligt støttet musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse
i en idrætsforening."
 
I lovbemærkningerne står blandt andet dette: 

"Da regeringen ønsker en vekselvirkning mellem skole og forenings- og
kulturliv, og da regeringen ikke har til hensigt at afholde
eleverne fra hverken musikundervisning eller eliteidræt, gives
der mulighed for fleksibilitet mellem undervisningen
på skolen og aktiviteter uden for skolen for
disse gruppers vedkommende ved, at de kan få fri fra skolens
undervisning til at dyrke deres fritidsaktiviteter.
Tilladelse til, at en elev opfylder sin undervisningspligt på
musikskolen eller i idrætsforeningen, gives på baggrund af
en anmodning fra forældrene, jf. folkeskolelovens § 54,
hvorefter det er forældremyndighedsindehaveren, der har
denne rettighed.
Eleverne og deres forældre vil som hidtil selv skulle betale
for aktiviteter på musikskolen eller i idrætsforeningen,
uanset at de er omfattet af den foreslåede bestemmelse.
Fritagelse gives af skolelederen til de elever, som måtte
ønske det, i det omfang det er muligt i forhold til planlægningen
af den længere skoledag."